Členství v ORIGINAL BIEWER CLUBU

 

Členství v klubu je dobrovolné. Pokud o členství uvažujete, nebo jste již rozhodnuti stát se členy ORIGINAL BIEWER CLUBU, jste vřele vítáni mezi námi.
Členstvím v klubu dáváte jasný signál okolí, že chcete chovat nebo jen podpořit čistokrevný chov plemene Biewer Yorkshire a la Pom Pon v České republice.

V ORIGINAL BIEWER CLUBU se všichni jedinci chovají dle původního Standardu tak jak je definován z 15. 11. 1989 šlechtitelem panem Biewerem z chovatelské stanice Yorkshire-Terrier-Zwinger von Friedheck. Jiné barevné varianty jsou nepřípustné a v ORIGINAL BIEWER CLUBU nechovné.


Plemeno Biewer Yorkshire a la Pom Pon má jasný původ v chovatelské stanici Yorkshire-Terrier-Zwinger von Friedheck. Plemeno Biewer Yorkshire a la Pom Pon má standard, ve kterém je popsáno.


Pokud se rozhodnete stát členem ORIGINAL BIEWER CLUBU tak jako člen budete mít i svá práva a povinosti a to zejména:


Práva členů

• Účastnit se činnosti clubu.
• Být pravidelně informován o dění v clubu.
• Užívat výhod člena clubu pokud jsou taková vyhlášena (např. Slevy na účastnických poplatcích, semináře zdarma, atd.)
• Podávat návrhy, připomínky, vznášet dotazy orgánům clubu a obdržet odpověď na svá podání.
• Volit a být volen do řídících a kontrolních orgánů clubu.


Povinnosti členů

• Chránit a zachovávat dobré jméno clubu.
• Dodržovat stanovy ORIGINAL BIEWER CLUBU.
• Dodržovat řády ORIGINAL BIEWER CLUBU, FCI a ČMKU.
• Platit členské příspěvky


Kdo se může stát členem?


Každý občan ČR, jakož i občané jiných států, s nimiž ČR udržuje diplomatické styky, starší 18 let nebo právnická osoba.

Člen nemusí vlastnit psa/fenu, člen může vlastnit psa/fenu bez průkazu původu, jestliže bude dodržovat Stanovy klubu, ostatní řády klubu a nerozmnožovat zvířata bez průkazu původu.

Členem ORIGINAL BIEWER CLUBU z.s. se nemůže stát občan ani právnická osoba:


• Který jakýmkoli prokazatelným způsobem porušuje či porušoval zákon na ochranu zvířat.
• Který prokazatelně porušoval nebo porušuje etické mravy v chovu psů a to zejména s odkazem na chovatelský řád FCI.
• Který vykupuje psy za účelem dalšího prodeje.
• Jehož konání, v minulosti či v současnosti je v rozporu se základním posláním ORIGINAL BIEWER CLUBU z.s.

 


Přesné znění ze stanov Clubu:


III. Členství


Členství ve spolku je dobrovolné. Členem spolku ORIGINAL BIEWER CLUB z.s. (dále jen „člen") se může stát každá fyzická osoba starší 18 let, bez rozdílu pohlaví, vyznání, politického a sociálního zařazení, národnosti, rasy a státní příslušnosti. Členství se váže na osobu člena, je nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází na jeho právního nástupce. Členem spolku se může stát rovněž právnická osoba. Právnickou osobu ve sdružení zastupuje její statutární orgán, neurčí-li sama jiného zástupce.
Fyzická osoba se stává členem spolku ke dni rozhodnutí výkonného výboru spolku o přijetí její žádosti o členství. Výkonný výbor spolku, může odmítnout přijetí žadatele o členství, pokud dojde k většinovému názoru, že přijetím žadatele za člena by bylo nebo mohlo být ohroženo řádného plnění poslání spolku.
Právnická osoba se stává členem spolku ke dni rozhodnutí výkonného výboru spolku o přijetí její žádosti o členství. Výkonný výbor spolku, může odmítnout přijetí žadatele o členství, pokud dojde k většinovému názoru, že přijetím žadatele za člena by bylo nebo mohlo být ohroženo řádného plnění poslání spolku.

 


 

Vytisknout E-mail