Směrnice definující obchodníky se psy, osoby spolupracující s obchodníky se psy a chovatele psů bez průkazu původu.


Na základě platných předpisů Mezinárodní kynologické federace FCI je přijata tato směrnice, která definuje obchodníky se psy, osoby spolupracující s obchodníky se psy a chovatele psů bez průkazu původu. Nedodržení ustanovení této směrnice je považováno za hrubé porušení základních principů působení v rámci všech struktur ORIGINAL BIEWER CLUBU z.s.

I.
Za obchodníka se psy se podle této směrnice považují:

A) všechny osoby, které kupují psy za účelem dalšího prodeje, bez ohledu na jejich věk, na dobu během které se stanou jejich vlastníky jakož i bez ohledu na to, zda se jedná o jedince s průkazem původu, nebo bez průkazu původu.
B) všechny osoby, které během kalendářního roku vyžádají více než 10 exportních průkazů původu na jedince, u nichž je prokazatelné, že nepocházejí z hospodářství žadatele a ani nebyly v jeho chovu využity.
C) všechny osoby, které během tří po sobě následujících kalendářních let vyžádají více než 25 exportních průkazů původu na jedince, u nichž je prokazatelné, že nepocházejí z hospodářství žadatele a ani nebyly v jeho chovu využity.
D) všechny osoby, které mají v předmětu činnosti živnostenského podnikání nákup a prodej psů a to bez ohledu na to, zda je tato registrace na území České republiky nebo v zahraničí.
E) všechny osoby, které jsou majiteli, jednateli nebo zaměstnanci společností působících na území České republiky nebo v zahraničí, u nichž je jakýmkoli způsobem prokazatelné, že kupují psy za účelem jejich dalšího prodeje.
II.
Za osoby spolupracující s obchodníky se psy se podle této směrnice považují:

A) chovatelé, kteří prodávají psy ze svého chovu osobám definovaným v bodě I odst. A až E této směrnice, pokud je jim tato skutečnost známa, nebo jestliže je kupující v době zakoupení psa sankcionován na základě porušení této směrnice.
B) osoby, které jsou nápomocné při nákupu a prodeji psů realizovaných obchodníky se psy, tak jak to definuje tato směrnice.
III.
Produkce štěňat bez průkazu původu je neslučitelná s etikou chovatele a není v žádném případě přípustná.
Za chovatele štěňat bez průkazu původu se podle této směrnice považují:

A) Chovatelé, kteří jedno plemeno chovají s průkazem původu a druhé, případně další plemena bez průkazu původu.
B) Chovatelé, kteří registrují štěňata v jiné plemenné knize,než je plemenná kniha ORIGINAL BIEWER CLUBU z.s..
C) Chovatelé, kteří nezapisují v plemenné knize kompletní vrhy štěňat.
D) Majitelé chovného psa, kteří umožní pářit feny, jejichž štěňata nejsou zapsány v plemenné knize ORIGINAL BIEWER CLUBU z.s.
IV.

Na základě této směrnice je možné sankcionovat obchodníky se psy, kteří jsou specifikováni v bodě I. této směrnice, osoby spolupracující s obchodníky se psy, tak jak jsou specifikováni v bodě II. této směrnice a chovatele a majitele chovných psů, tak jak jsou specifikováni v bodě III této směrnice, na základě prokazatelných aktivit.
V.

ORIGINAL BIEWER CLUB z.s. neumožní členství osobám, které poruší tuto směrnici v bodě I - III a bezpodmínečně vyloučí takového člena, který je sankcionován na základě této směrnice.
VI.

Výklad této směrnice a přijaté sankce jsou plně v kompetenci Výkonného výboru ORIGINAL BIEWER CLUBU z.s.
VII.

Tato směrnice definující obchodníků se psy, osoby spolupracující s obchodníky se psy a chovatelů bez průkazu původu byla přijata 19.srpna 2014.

Vytisknout E-mail